OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je u prevádzkovateľa finpoistenie.sk a LONFIN s. r. o., so sídlom Štefánikova 8, Poprad 058 01, IČO: 53 782 364,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42189/P (ďalej len
„prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, preto Vás
týmto informujeme o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.
Ako základný právny rámec nastavenia ochrany osobných údajov u nás bude použité platné a účinné
znenie Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 ako aj znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Okrem týchto predpisov budú pre tento účel brané na vedomie aj úpravy noriem ISO 27001,
ISO 27000, ISO 31000 a prípadne ďalšie normy.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: LONFIN s. r. o., so sídlom Štefánikova 8, Poprad 058 01, IČO: 53 782 364
Email: info@lonfin.sk
Telefón: +421 949 846 222
Aké údaje zbierame
Pri poskytovaní našich služieb od Vás ako od dotknutých osôb, zbierame osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich.
Vaše údaje zbierame na dobu určitú obmedzenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré
prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie
zmluvy.
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na
zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k
osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať
prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
• prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
• aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
• komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu
príjemcov)
• ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
• že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie
ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
• že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona
alebo
• právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR
• odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje
neposkytli priamo vy
• či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch
takého spracúvania osobných údajov pre vás
• o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Toto právo na prístup pre vás znamená tiež možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny
poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne
údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu
osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré
sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli
doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
jeden z nasledovných dôvodov:
• vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
• odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame
vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
• namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich
spracúvanie

• vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
• vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva
Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
• vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa §
15 ods. 1 Zákona
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
• na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
• na splnenie zákonnej povinnosti
• na uplatnenie nášho právneho nároku
• na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo
dosiahnutie cieľov takého spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
• počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete
správnosť svojich osobných údajov
• pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete
žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
• my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich
potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
• budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov,
ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo
kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu
vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak
však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme
pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme
oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
(po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
– po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Ako si uplatniť práva
Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť mailom na info@lonfin.sk.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého
bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto
informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné
údaje neoprávnenej osobe.
V prípade, ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v
zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije
môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby
zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti.
Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom môžu mať v určitých prípadoch prístup ďalšie osoby, s ktorými
spolupracujeme. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť
vlastnými silami, využívame služby tretích strán. Jedná sa napríklad o tieto tretie strany:

• spracovateľ účtovníctva na základe zmluvy o poskytovaní účtovných služieb..
• poskytovatelia právnych služieb – advokátska kancelária, exekútorský úrad..
• podriadení finančný agenti a spolupracujúce osoby
• banky
• poisťovne
• leasingové spoločnosti

Je možné, že sa v budúcnosti sa zoznam týchto tretích strán rozšíri o iné osoby, alebo naopak zúži
o niektoré tretie strany.
V prípade, ak budeme ako prevádzkovateľ odovzdávať získané osobné údaje o fyzických osobách
ďalšej osobe v postavení sprostredkovateľa, sme povinní pre tento prípad vyhotoviť osobitnú zmluvu
medzi nami a každou takouto ďalšou osobou v postavení sprostredkovateľa, alebo inkorporovať
príslušné ustanovenia v zmysle zákona č. 18/2018 do rámcovej zmluvy, prípadne vyhotoviť dodatok k
tejto zmluve.
Výmaz osobných údajov
Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní
súhlasu užívateľa na spracovanie osobných údajov, alebo po uplynutí doby na uchovávanie.

Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.
Zverejňovanie a prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.
Profilovanie a automatizované rozhodovanie
Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Bezpečnosť
Dosiahnutie najvyššej možnej ochrany osobných údajov našich klientov je pre nás vysokou prioritou
a okrem existujúcich obchodných cieľov bude tejto oblasti venovaná zvýšená pozornosť. Opatrenia
technickej a organizačnej povahy, ktoré budú použité budú starostlivo vybrané vzhľadom na rozsah
spracovania osobných údajov a na naše technické a personálne možnosti, ale vždy takým spôsobom,
aby tieto prostriedky boli maximálne efektívne a aby bolo učinené zadosť platnej a účinnej právnej
úprave v SR a EÚ.
Cookies
Naša stránka využíva súbory cookies na zlepšenie fungovania Našej stránky a na zlepšenie výsledkov
vyhľadávania. Niektoré sekcie našej stránky využívajú cookies aj na to, aby sme vás lepšie poznali a
mohli vám ponúknuť lepšie individuálne možnosti vyhľadávania.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a
preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej
stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame,
nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.
Aké cookies používame?
Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného
používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať
plnú funkčnosť našich stránok.
• Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na
zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať
plnú funkčnosť našich stránok.
• Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť
maximálny komfort pri vašej návšteve.
• Reklamné – slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a
efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude
zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
• Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o
vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde
ste sa na internete pohybovali.
• Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics,
Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich
považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako môžem zakázať cookies?
Ak si neželáte dostávať cookies z našej stránky, máte možnosť nastaviť prehliadač tak, aby vás
upozornil, keď dostanete súbor cookie, takže sa môžete rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že ak vo svojom prehliadači vypnete „cookies“, nebudete môcť
plne využívať niektoré z našich stránok.
Ako podať sťažnosť?
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/323 132
14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s
platnou legislatívou.